• تار نمای رسمی استاد منوچهر برومند ، که به کوشش دوستداران فرهنگ و ادب ایرانی راه اندازی شده است

 • منوچهر برومند ، متخلص به سُها، شاعر، نویسنده ،هنرشناس ِمولف و منتقدِ هنریِ معاصر که از چهل سال پیش تاکنون در پاریس زندگی می‌کند، به موازات فعالیت‌های حرفه‌ای به پژوهش‌های تاریخی، بررسی آثار هنری و تالیفات و تصنیفات ادبی اشتغال دارد و به جمع‌آوری آثار هنری ایران و مجموعه‌داری شخصی می‌پردازد. وی که در ششمِ فروردین ماهِ 1333 خورشیدی چشم به جهان گشود، و اکنون65 سال دارد، اصالتاً اصفهانی است. پدرش علیرضاخان برومند از خوانین گز برخوار بود. برخوار شهرستانی تاریخی است که در چند فرسخی اصفهان واقع شده در آن ناحیه از دیرباز، خاندان برومند در عین اشتغال به امورکشاورزی و تَعَلُّقاتِ ملکی، به فرهنگ‌پروری و خدماتِ رفاهی اجتماعی و انجام وظیفه در مشاغل سیاسی، قضایی، اداری و نظامی نام بردار بوده‌اند …

 • کتاب ها همه کتاب ها

  جامی از زلال، سیری در سروده های نسیم اردکانی

  مهدی حمیدی

  کتاب گذری و نظری در خلوت غربت

  کتاب یادگار عمر حریری

  اندر شرح قضایا

  دستور زبان فارسی

  کتاب مولوی در آیینه دو پندار

  کتاب لقانطه اقبال

  کتاب جلگه آرزو

  شعرها همه اشعار