»  اشعار   »   خوش آمد به لوک۱

خوش آمد به لوک۱

مدیر سایت بازدید 254

پیامم به لوک آن گرامی پسر

هُشیوارِ جویایِ علم و هنر

فروزد ز رخسارِ او فرمدی

نمایان ز پیشانی اش بخردی

بلند اخترِ برجِ جویندگی

خجسته مآلی ز زیبندگی

ترا خیرِ مقدم بگویم ز دور

فروزان براهِ تو دریایِ نور

تو تندیسِ مهری و صلح و وداد

که دادارِ گیتی به ما هدیه داد

گلِ دلنشینی به بستانِ مهر

فرستاده ای زی زمین از سپهر

به گلزار بنشانده ات دست ِدوست

به صبح بهاری که نغز و نکوست

صفا گسترِ باغِ فرخندگی

فروزان و فرّخ و ترا زندگی

عزیزِ پدر جانِ جانانِ باب

ز دادار خواهم شوی کامیاب

ولنجک دهم بهمن ماه هزار و چهارصد و دو

۱:سروده ای برای لوک نواده ی دختریَم به مناسبت به دنیا آمدن او

دیدگاهتان را بنویسید