«تاریخی اجتماعی»

سانسور

نقل و نشر آزاد انديشه از اهم حقوق حقه آدمى است.و جلو گيرى از آن كه تفتيش يا سانسور ناميده مى شود ، و ظاهراً از روى مصلحت انديشى اعمال مى گردد ،عملى فرهنگ ستيزانه است كه مانع رشد فكرى مى گردد.

۹ تیر ۱۴۰۰
1765

از اریحا تا مکزیکو

"از اریحا تا مکزیکو " عنوان کتابی است در مورد شهر و اقتصاد در تاریخ تألیف پل بروک و ترجمه دکتر جمشید برومند که به همت انتشارات کندوکاو در پاییز سال ۱۳۸۹ در تهران به چاپ رسیده است.

۱۱ آذر ۱۳۹۹
2292