«اشعار»

  »  اشعار

فتنهء طالبان

۳ شهریور ۱۴۰۰
169

نامردمی

۲۷ تیر ۱۴۰۰
288

مرگ دوست

۳۰ فروردین ۱۴۰۰
572

پیمان میش و گرگ

۳۰ فروردین ۱۴۰۰
574

بازنده

۱۸ دی ۱۳۹۹
778

ننگتان باد

۱۳ آذر ۱۳۹۹
846

چشم بگشا

۱۳ آذر ۱۳۹۹
782

خزان غمگین

۱۰ آذر ۱۳۹۹
809

بذر غم

۶ آذر ۱۳۹۹
854

چگن

۶ آذر ۱۳۹۹
805

صحنه وداع

۶ آذر ۱۳۹۹
716

خطه ایمن

۶ آذر ۱۳۹۹
697

ای دماوند

۶ آذر ۱۳۹۹
691

ای ابرها

۶ آذر ۱۳۹۹
620