«اشعار»

  »  اشعار

مردم باش

۱۹ مهر ۱۴۰۰
326

فتنهء طالبان

۳ شهریور ۱۴۰۰
496

نامردمی

۲۷ تیر ۱۴۰۰
541

مرگ دوست

۳۰ فروردین ۱۴۰۰
832

پیمان میش و گرگ

۳۰ فروردین ۱۴۰۰
884

بازنده

۱۸ دی ۱۳۹۹
1061

ننگتان باد

۱۳ آذر ۱۳۹۹
1129

چشم بگشا

۱۳ آذر ۱۳۹۹
1041

پاداش نمّام

۱۳ آذر ۱۳۹۹
1154

خزان غمگین

۱۰ آذر ۱۳۹۹
1093

بذر غم

۶ آذر ۱۳۹۹
1104

چگن

۶ آذر ۱۳۹۹
1043

صحنه وداع

۶ آذر ۱۳۹۹
937

خطه ایمن

۶ آذر ۱۳۹۹
930

ای دماوند

۶ آذر ۱۳۹۹
930

ای ابرها

۶ آذر ۱۳۹۹
847