«اشعار»

  »  اشعار

نامردمی

۲۷ تیر ۱۴۰۰
106

مرگ دوست

۳۰ فروردین ۱۴۰۰
386

پیمان میش و گرگ

۳۰ فروردین ۱۴۰۰
403

بازنده

۱۸ دی ۱۳۹۹
599

ننگتان باد

۱۳ آذر ۱۳۹۹
682

چشم بگشا

۱۳ آذر ۱۳۹۹
630

خزان غمگین

۱۰ آذر ۱۳۹۹
659

بذر غم

۶ آذر ۱۳۹۹
667

چگن

۶ آذر ۱۳۹۹
654

صحنه وداع

۶ آذر ۱۳۹۹
586

خطه ایمن

۶ آذر ۱۳۹۹
556

ای دماوند

۶ آذر ۱۳۹۹
557

ای ابرها

۶ آذر ۱۳۹۹
484

هجرت

۶ آذر ۱۳۹۹
418