«اشعار»

  »  اشعار

حزن جانشکار

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
104

برف

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
98

خوش آمد به لوک۱

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
105

کان حسن

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
95

ای قلم

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
103

ننگِ کودک کشی ۱

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
82

الهه حسن 

۱۴ اسفند ۱۴۰۱
1482

شب

۱۷ بهمن ۱۴۰۱
1340

کو آن پیاله کو

۲۹ مرداد ۱۴۰۱
1976

نبهرگان

۱۵ مرداد ۱۴۰۱
1863

غفلت

۲۰ تیر ۱۴۰۱
1965

دردا

۱۸ تیر ۱۴۰۱
1922

نتوان از او جدایی *

۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
2003

شهنامه

۲۵ فروردین ۱۴۰۱
2066

امید

۲۴ فروردین ۱۴۰۱
2206

نوید سروش 

۱۸ فروردین ۱۴۰۱
1989

پیک سبز بهار

۷ فروردین ۱۴۰۱
2033

جولیا۱

۱۷ اسفند ۱۴۰۰
2323

خطای خلق

۹ اسفند ۱۴۰۰
2229

بهمن

۶ بهمن ۱۴۰۰
2508

مردم باش

۱۹ مهر ۱۴۰۰
2306

فتنهء طالبان

۳ شهریور ۱۴۰۰
2523

از جور بپرهیز

۱ مرداد ۱۴۰۰
2465