«اشعار»

  »  اشعار

مرگ دوست

۳۰ فروردین ۱۴۰۰
112

پیمان میش و گرگ

۳۰ فروردین ۱۴۰۰
111

بازنده

۱۸ دی ۱۳۹۹
330

ننگتان باد

۱۳ آذر ۱۳۹۹
395

چشم بگشا

۱۳ آذر ۱۳۹۹
372

خزان غمگین

۱۰ آذر ۱۳۹۹
387

بذر غم

۶ آذر ۱۳۹۹
408

چگن

۶ آذر ۱۳۹۹
392

صحنه وداع

۶ آذر ۱۳۹۹
348

خطه ایمن

۶ آذر ۱۳۹۹
344

ای دماوند

۶ آذر ۱۳۹۹
374

ای ابرها

۶ آذر ۱۳۹۹
307

هجرت

۶ آذر ۱۳۹۹
244

مادرم

۶ آذر ۱۳۹۹
274

سحر سخن

۶ آذر ۱۳۹۹
251

بازگرد

۶ آذر ۱۳۹۹
229