«اشعار»

  »  اشعار

شهنامه

۲۵ فروردین ۱۴۰۱
275

امید

۲۴ فروردین ۱۴۰۱
275

نوید سروش 

۱۸ فروردین ۱۴۰۱
308

پیک سبز بهار

۷ فروردین ۱۴۰۱
305

جولیا۱

۱۷ اسفند ۱۴۰۰
434

خطای خلق

۹ اسفند ۱۴۰۰
453

بهمن

۶ بهمن ۱۴۰۰
599

مردم باش

۱۹ مهر ۱۴۰۰
795

فتنهء طالبان

۳ شهریور ۱۴۰۰
946

نامردمی

۲۷ تیر ۱۴۰۰
932

مرگ دوست

۳۰ فروردین ۱۴۰۰
1242

پیمان میش و گرگ

۳۰ فروردین ۱۴۰۰
1307

بازنده

۱۸ دی ۱۳۹۹
1506

ننگتان باد

۱۳ آذر ۱۳۹۹
1507

چشم بگشا

۱۳ آذر ۱۳۹۹
1381

پاداش نمّام

۱۳ آذر ۱۳۹۹
1518

خزان غمگین

۱۰ آذر ۱۳۹۹
1417