«اشعار»

  »  اشعار

الهه حسن 

۱۴ اسفند ۱۴۰۱
1301

شب

۱۷ بهمن ۱۴۰۱
1160

کو آن پیاله کو

۲۹ مرداد ۱۴۰۱
1716

نبهرگان

۱۵ مرداد ۱۴۰۱
1698

غفلت

۲۰ تیر ۱۴۰۱
1750

دردا

۱۸ تیر ۱۴۰۱
1771

نتوان از او جدایی *

۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
1850

شهنامه

۲۵ فروردین ۱۴۰۱
1907

امید

۲۴ فروردین ۱۴۰۱
1983

نوید سروش 

۱۸ فروردین ۱۴۰۱
1863

پیک سبز بهار

۷ فروردین ۱۴۰۱
1907

جولیا۱

۱۷ اسفند ۱۴۰۰
2101

خطای خلق

۹ اسفند ۱۴۰۰
2098

بهمن

۶ بهمن ۱۴۰۰
2384

مردم باش

۱۹ مهر ۱۴۰۰
2219

فتنهء طالبان

۳ شهریور ۱۴۰۰
2439

از جور بپرهیز

۱ مرداد ۱۴۰۰
2377

نامردمی

۲۷ تیر ۱۴۰۰
2083

مرگ دوست

۳۰ فروردین ۱۴۰۰
2678

پیمان میش و گرگ

۳۰ فروردین ۱۴۰۰
2638

بازنده

۱۸ دی ۱۳۹۹
2860