«اشعار»

  »  اشعار

کو آن پیاله کو

۲۹ مرداد ۱۴۰۱
544

نبهرگان

۱۵ مرداد ۱۴۰۱
568

غفلت

۲۰ تیر ۱۴۰۱
642

دردا

۱۸ تیر ۱۴۰۱
653

شهنامه

۲۵ فروردین ۱۴۰۱
832

امید

۲۴ فروردین ۱۴۰۱
852

نوید سروش 

۱۸ فروردین ۱۴۰۱
787

پیک سبز بهار

۷ فروردین ۱۴۰۱
827

جولیا۱

۱۷ اسفند ۱۴۰۰
998

خطای خلق

۹ اسفند ۱۴۰۰
1003

بهمن

۶ بهمن ۱۴۰۰
1194

مردم باش

۱۹ مهر ۱۴۰۰
1343

فتنهء طالبان

۳ شهریور ۱۴۰۰
1528

از جور بپرهیز

۱ مرداد ۱۴۰۰
1475

نامردمی

۲۷ تیر ۱۴۰۰
1343

مرگ دوست

۳۰ فروردین ۱۴۰۰
1739

پیمان میش و گرگ

۳۰ فروردین ۱۴۰۰
1773

بازنده

۱۸ دی ۱۳۹۹
1989