«اشعار»

  »  اشعار

شهنامه

۲۵ فروردین ۱۴۰۱
168

امید

۲۴ فروردین ۱۴۰۱
161

نوید سروش 

۱۸ فروردین ۱۴۰۱
218

پیک سبز بهار

۷ فروردین ۱۴۰۱
214

جولیا۱

۱۷ اسفند ۱۴۰۰
325

خطای خلق

۹ اسفند ۱۴۰۰
348

بهمن

۶ بهمن ۱۴۰۰
495

مردم باش

۱۹ مهر ۱۴۰۰
689

فتنهء طالبان

۳ شهریور ۱۴۰۰
833

نامردمی

۲۷ تیر ۱۴۰۰
843

مرگ دوست

۳۰ فروردین ۱۴۰۰
1139

پیمان میش و گرگ

۳۰ فروردین ۱۴۰۰
1202

بازنده

۱۸ دی ۱۳۹۹
1389

ننگتان باد

۱۳ آذر ۱۳۹۹
1423

چشم بگشا

۱۳ آذر ۱۳۹۹
1306

پاداش نمّام

۱۳ آذر ۱۳۹۹
1428

خزان غمگین

۱۰ آذر ۱۳۹۹
1337