«اشعار»

  »  اشعار

الهه حسن 

۱۴ اسفند ۱۴۰۱
1322

شب

۱۷ بهمن ۱۴۰۱
1182

کو آن پیاله کو

۲۹ مرداد ۱۴۰۱
1735

نبهرگان

۱۵ مرداد ۱۴۰۱
1716

غفلت

۲۰ تیر ۱۴۰۱
1768

دردا

۱۸ تیر ۱۴۰۱
1792

نتوان از او جدایی *

۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
1870

شهنامه

۲۵ فروردین ۱۴۰۱
1925

امید

۲۴ فروردین ۱۴۰۱
2004

نوید سروش 

۱۸ فروردین ۱۴۰۱
1883

پیک سبز بهار

۷ فروردین ۱۴۰۱
1924

جولیا۱

۱۷ اسفند ۱۴۰۰
2121

خطای خلق

۹ اسفند ۱۴۰۰
2118

بهمن

۶ بهمن ۱۴۰۰
2402

مردم باش

۱۹ مهر ۱۴۰۰
2229

فتنهء طالبان

۳ شهریور ۱۴۰۰
2445

از جور بپرهیز

۱ مرداد ۱۴۰۰
2383

نامردمی

۲۷ تیر ۱۴۰۰
2089

مرگ دوست

۳۰ فروردین ۱۴۰۰
2682

پیمان میش و گرگ

۳۰ فروردین ۱۴۰۰
2645

بازنده

۱۸ دی ۱۳۹۹
2868