«اشعار»

  »  اشعار

مردم باش

۱۹ مهر ۱۴۰۰
68

فتنهء طالبان

۳ شهریور ۱۴۰۰
255

نامردمی

۲۷ تیر ۱۴۰۰
352

مرگ دوست

۳۰ فروردین ۱۴۰۰
642

پیمان میش و گرگ

۳۰ فروردین ۱۴۰۰
646

بازنده

۱۸ دی ۱۳۹۹
844

ننگتان باد

۱۳ آذر ۱۳۹۹
912

چشم بگشا

۱۳ آذر ۱۳۹۹
839

خزان غمگین

۱۰ آذر ۱۳۹۹
867

بذر غم

۶ آذر ۱۳۹۹
922

چگن

۶ آذر ۱۳۹۹
862

صحنه وداع

۶ آذر ۱۳۹۹
771

خطه ایمن

۶ آذر ۱۳۹۹
749

ای دماوند

۶ آذر ۱۳۹۹
743

ای ابرها

۶ آذر ۱۳۹۹
668