«اشعار»

  »  اشعار

شهنامه

۲۵ فروردین ۱۴۰۱
265

امید

۲۴ فروردین ۱۴۰۱
274

نوید سروش 

۱۸ فروردین ۱۴۰۱
307

پیک سبز بهار

۷ فروردین ۱۴۰۱
300

جولیا۱

۱۷ اسفند ۱۴۰۰
431

خطای خلق

۹ اسفند ۱۴۰۰
448

بهمن

۶ بهمن ۱۴۰۰
594

مردم باش

۱۹ مهر ۱۴۰۰
789

فتنهء طالبان

۳ شهریور ۱۴۰۰
940

نامردمی

۲۷ تیر ۱۴۰۰
931

مرگ دوست

۳۰ فروردین ۱۴۰۰
1239

پیمان میش و گرگ

۳۰ فروردین ۱۴۰۰
1300

بازنده

۱۸ دی ۱۳۹۹
1503

ننگتان باد

۱۳ آذر ۱۳۹۹
1502

چشم بگشا

۱۳ آذر ۱۳۹۹
1374

پاداش نمّام

۱۳ آذر ۱۳۹۹
1513

خزان غمگین

۱۰ آذر ۱۳۹۹
1413