«اشعار»

  »  اشعار

مردم باش

۱۹ مهر ۱۴۰۰
323

فتنهء طالبان

۳ شهریور ۱۴۰۰
494

نامردمی

۲۷ تیر ۱۴۰۰
539

مرگ دوست

۳۰ فروردین ۱۴۰۰
826

پیمان میش و گرگ

۳۰ فروردین ۱۴۰۰
876

بازنده

۱۸ دی ۱۳۹۹
1056

ننگتان باد

۱۳ آذر ۱۳۹۹
1126

چشم بگشا

۱۳ آذر ۱۳۹۹
1038

پاداش نمّام

۱۳ آذر ۱۳۹۹
1145

خزان غمگین

۱۰ آذر ۱۳۹۹
1086

بذر غم

۶ آذر ۱۳۹۹
1099

چگن

۶ آذر ۱۳۹۹
1035

صحنه وداع

۶ آذر ۱۳۹۹
931

خطه ایمن

۶ آذر ۱۳۹۹
924

ای دماوند

۶ آذر ۱۳۹۹
924

ای ابرها

۶ آذر ۱۳۹۹
842