«اشعار»

  »  اشعار

حزن جانشکار

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
249

برف

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
257

خوش آمد به لوک۱

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
253

کان حسن

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
243

ای قلم

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
263

ننگِ کودک کشی ۱

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
224

الهه حسن 

۱۴ اسفند ۱۴۰۱
1638

شب

۱۷ بهمن ۱۴۰۱
1501

کو آن پیاله کو

۲۹ مرداد ۱۴۰۱
2125

نبهرگان

۱۵ مرداد ۱۴۰۱
2014

غفلت

۲۰ تیر ۱۴۰۱
2123

دردا

۱۸ تیر ۱۴۰۱
2070

نتوان از او جدایی *

۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
2141

شهنامه

۲۵ فروردین ۱۴۰۱
2210

امید

۲۴ فروردین ۱۴۰۱
2306

نوید سروش 

۱۸ فروردین ۱۴۰۱
2083

پیک سبز بهار

۷ فروردین ۱۴۰۱
2123

جولیا۱

۱۷ اسفند ۱۴۰۰
2407

خطای خلق

۹ اسفند ۱۴۰۰
2322

بهمن

۶ بهمن ۱۴۰۰
2606

مردم باش

۱۹ مهر ۱۴۰۰
2394

فتنهء طالبان

۳ شهریور ۱۴۰۰
2619

از جور بپرهیز

۱ مرداد ۱۴۰۰
2566