«اشعار»

  »  اشعار

مرگ دوست

۳۰ فروردین ۱۴۰۰
242

پیمان میش و گرگ

۳۰ فروردین ۱۴۰۰
239

بازنده

۱۸ دی ۱۳۹۹
453

ننگتان باد

۱۳ آذر ۱۳۹۹
528

چشم بگشا

۱۳ آذر ۱۳۹۹
491

خزان غمگین

۱۰ آذر ۱۳۹۹
510

بذر غم

۶ آذر ۱۳۹۹
533

چگن

۶ آذر ۱۳۹۹
514

صحنه وداع

۶ آذر ۱۳۹۹
467

خطه ایمن

۶ آذر ۱۳۹۹
444

ای دماوند

۶ آذر ۱۳۹۹
466

ای ابرها

۶ آذر ۱۳۹۹
391

هجرت

۶ آذر ۱۳۹۹
328

مادرم

۶ آذر ۱۳۹۹
373

سحر سخن

۶ آذر ۱۳۹۹
338