«اشعار»

  »  اشعار

فتنهء طالبان

۳ شهریور ۱۴۰۰
178

نامردمی

۲۷ تیر ۱۴۰۰
293

مرگ دوست

۳۰ فروردین ۱۴۰۰
577

پیمان میش و گرگ

۳۰ فروردین ۱۴۰۰
578

بازنده

۱۸ دی ۱۳۹۹
783

ننگتان باد

۱۳ آذر ۱۳۹۹
854

چشم بگشا

۱۳ آذر ۱۳۹۹
789

خزان غمگین

۱۰ آذر ۱۳۹۹
815

بذر غم

۶ آذر ۱۳۹۹
858

چگن

۶ آذر ۱۳۹۹
811

صحنه وداع

۶ آذر ۱۳۹۹
718

خطه ایمن

۶ آذر ۱۳۹۹
700

ای دماوند

۶ آذر ۱۳۹۹
693

ای ابرها

۶ آذر ۱۳۹۹
622