«اشعار»

  »  اشعار

نبهرگان

۱۵ مرداد ۱۴۰۱
89

غفلت

۲۰ تیر ۱۴۰۱
179

دردا

۱۸ تیر ۱۴۰۱
181

شهنامه

۲۵ فروردین ۱۴۰۱
411

امید

۲۴ فروردین ۱۴۰۱
421

نوید سروش 

۱۸ فروردین ۱۴۰۱
424

پیک سبز بهار

۷ فروردین ۱۴۰۱
423

جولیا۱

۱۷ اسفند ۱۴۰۰
567

خطای خلق

۹ اسفند ۱۴۰۰
586

بهمن

۶ بهمن ۱۴۰۰
732

مردم باش

۱۹ مهر ۱۴۰۰
921

فتنهء طالبان

۳ شهریور ۱۴۰۰
1082

از جور بپرهیز

۱ مرداد ۱۴۰۰
1083

نامردمی

۲۷ تیر ۱۴۰۰
1049

مرگ دوست

۳۰ فروردین ۱۴۰۰
1353

پیمان میش و گرگ

۳۰ فروردین ۱۴۰۰
1417

بازنده

۱۸ دی ۱۳۹۹
1627

ننگتان باد

۱۳ آذر ۱۳۹۹
1588