«اشعار»

  »  اشعار

حزن جانشکار

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
162

برف

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
158

خوش آمد به لوک۱

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
166

کان حسن

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
152

ای قلم

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
172

ننگِ کودک کشی ۱

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
140

الهه حسن 

۱۴ اسفند ۱۴۰۱
1541

شب

۱۷ بهمن ۱۴۰۱
1402

کو آن پیاله کو

۲۹ مرداد ۱۴۰۱
2031

نبهرگان

۱۵ مرداد ۱۴۰۱
1913

غفلت

۲۰ تیر ۱۴۰۱
2027

دردا

۱۸ تیر ۱۴۰۱
1983

نتوان از او جدایی *

۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
2055

شهنامه

۲۵ فروردین ۱۴۰۱
2117

امید

۲۴ فروردین ۱۴۰۱
2244

نوید سروش 

۱۸ فروردین ۱۴۰۱
2026

پیک سبز بهار

۷ فروردین ۱۴۰۱
2071

جولیا۱

۱۷ اسفند ۱۴۰۰
2361

خطای خلق

۹ اسفند ۱۴۰۰
2268

بهمن

۶ بهمن ۱۴۰۰
2544

مردم باش

۱۹ مهر ۱۴۰۰
2342

فتنهء طالبان

۳ شهریور ۱۴۰۰
2559

از جور بپرهیز

۱ مرداد ۱۴۰۰
2512