«اشعار»

  »  اشعار

کو آن پیاله کو

۲۹ مرداد ۱۴۰۱
196

نبهرگان

۱۵ مرداد ۱۴۰۱
238

غفلت

۲۰ تیر ۱۴۰۱
323

دردا

۱۸ تیر ۱۴۰۱
321

شهنامه

۲۵ فروردین ۱۴۰۱
546

امید

۲۴ فروردین ۱۴۰۱
561

نوید سروش 

۱۸ فروردین ۱۴۰۱
531

پیک سبز بهار

۷ فروردین ۱۴۰۱
541

جولیا۱

۱۷ اسفند ۱۴۰۰
693

خطای خلق

۹ اسفند ۱۴۰۰
704

بهمن

۶ بهمن ۱۴۰۰
879

مردم باش

۱۹ مهر ۱۴۰۰
1049

فتنهء طالبان

۳ شهریور ۱۴۰۰
1222

از جور بپرهیز

۱ مرداد ۱۴۰۰
1234

نامردمی

۲۷ تیر ۱۴۰۰
1142

مرگ دوست

۳۰ فروردین ۱۴۰۰
1479

پیمان میش و گرگ

۳۰ فروردین ۱۴۰۰
1532

بازنده

۱۸ دی ۱۳۹۹
1745