»  یادواره   »   یادی از حضرت استاد جلیل آقا میرزا جلال الدین همایی قدس سره العزیز