»  تاریخی اجتماعی   »   کلنل فضل الله خان آق اولی نماد بزرگ منشی عنصر ایرانی