»  اشعار   »   ننگِ کودک کشی ۱

ننگِ کودک کشی ۱

مدیر سایت بازدید 85

دو باره قتالی ز بعد قتال

به سودای آرام و امنی محال

نه جنگی برابر به میدانِ رزم

قِتالی زِ قَتّالِ کشتار عزم

به امحاء خلقی ببسته کمر

نداند ز امحاء نیابد ثمر

مشو غَرّه ی جنگ و آلات جنگ

ز یاری رسانانِ غربیِّ منگ

ز وجدان بری جمع جاناوری

به جاناوری خلقِ ناباوری

همه جنگ سالارِ جویایِ سود

پِیِ سودِ خود دشمن ِهرچه بود

همه نابکارانِ خود خواهِ پست

بکردارِ بد تا ابد پایبست

ز باریدن بمبِ فسفرفشان

بُوَد نامشان نامِ نکبت نشان

ز هفتاد بگذشت جنگاوری

ز جنگت فرا چنگ باد آوری

مپندار پایی به بیدادِ جنگ

نپایی و آری فراچنگ ننگ

ز ضرب و ز جرح و ز زجر و ز زور

نیابی رهایی مرو راهِ دور

به کشتارِ کودک در آغوشِ مام

چه یابی بجز خشم و نفرت مدام

نَیَرزَد جهان کشت و کشتار را

چرا برکنی چشمِ بیدار را

بگریم بمرگِ کیان زار زار

همایی که شد کشته بی کارزار

ترا عار ناید ز کودک کشی

ز کشتار کودک چه یابی خوشی

نه از قتل نیکا خسی پایدار

نه از مرگ مهسا کسی کامگار

مگو آرمیتا خود بیفتاد و مرد

بیفتاد ز آنرو که او ضربه خورد

ز جور زن گزمه ای مرگبار

بشد باب و مامی دگر داغدار

به پادافره آن نکرده گناه

بیفتاد و شد عمرِ دختی تباه

فروخفت دختی و جانی گسست

غمی دیگر آمد به دلها نشست

فرشته وشی بی گنه جان سپرد

ندانم زمرگش چه کس بهره برد

کهن بارویِ عدل ویرانه شد

عدالت دگر باره بی خانه شد

ز نو کند گیسو ز سر مادری

روان بر رخش اشک چون فرغری۲

ز آه جگر سوزِ بابی نژند

به تاری گرایید خان و خَرَند ۳

همی مویه گر گوید او ای خدا

ببین چند رفته است بر ما جفا

نماندست دیگر بجا خانه ای

که نادیده آن مرگ جانانه ای

بجز آه و نفرین چه بار آورد

نهالی که خونش نثار آورد ؟

که مرگ آورست و که مرگ آزمای

چه باری بلا بر سر این سرای ؟

به داد و عدالت گرا نی جفا

فتوت بُوَد رمز امن و بقا

مرو راه جور و جفا ای عنود

عناد از کفت امن و عزّت ربود

سها گویدت رو به عدل آر روی

زیادت مخواه و مبر آبروی

شقاوت مپوی و قساوت مجوی

نیاید ز کشتار آبی به جوی

یکم آبانماه هزاروچهارصد و دو

اصفهان بیشه ی حبیب

۱: روز پانزدهم مهرماه سال هزارو چهارصد و دو با تهاجم حماس به جنوب اسرائیل از نوار غزه یک درگیری مسلحانه میان اسرائیل و گروه های شبه نظامی فلسطین به رهبری حماس آغاز شد.که پیامد آن حمله ی یگانهای رزمی ارتش اسرائیل بود. پس از آنکه به پاکسازی خاک اسرائیل از ستیزه جویان حماس پرداخت. شروع به بمب باران ِغزّه و تهاجم زمینی گسترده کرد.طی آن صد ها غیر نظامی و بیش از شش هزار کودک که در مدارس و مساجد و بیمارستان‌ها بسر می بردند؛ انتقام جویانه کشت.هیچ اقدام عملی بازدارنده ای توسط سازمان ملل متحد و کشورهای عضو آن صورت نگرفت. «سروده ی ننگ کودک کشی» تحت تاثیر آلام ناشی از آن کشتار بی رحمانه و وقایع خونباری که در تقابل با معترضان اجتماعی در کشور بلا زده ما طی سال های گذشته رخ داد؛ سروده شد.
۲: فَرْغَرْ: جویبار
۳: خَرَنْدْ : صحن خانه ، حیاط منزل

دیدگاهتان را بنویسید