»  آرشیو   »   سروده درباره غزه با عنوان شرمتان باد در روزنامه اطلاعات مرداد 1393