»  اشعار   »   دانشى دخت بمرد

دانشى دخت بمرد

مدیرسایت بازدید 2416

در سوگ مريم ميرزاخانى دانشى دخت ايران زمين

خبرى باز رسيد
غم گرانبار شد و كس نتوانست كشيد
جام زرين حياتى بشكست
كز شكستش پِىِ ديواره دانش بنشست
آرى از روز الست
رشته عمرثمر بار بسى زود گسست
راوى قصه غم بار ممات
دفترى بست ز زرينه حيات
دانشى دخت بمرد
گل مريم بفسرد
در گلستان وجود
عمر گل چند گهى بيش نبود

دیدگاهتان را بنویسید