»  تاریخی اجتماعی   »   تاريخچه كتابخانه سلطنتى سابق و سرنوشت كتابهاى مسروقه اش