»  تاریخی اجتماعی   »   بر احتشام السلطنه دقی گرفته اند که حقی گفته است