«اشعار»

  »  اشعار

حزن جانشکار

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
107

برف

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
102

خوش آمد به لوک۱

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
108

کان حسن

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
99

ای قلم

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
107

ننگِ کودک کشی ۱

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
85

الهه حسن 

۱۴ اسفند ۱۴۰۱
1484

شب

۱۷ بهمن ۱۴۰۱
1343

کو آن پیاله کو

۲۹ مرداد ۱۴۰۱
1979

نبهرگان

۱۵ مرداد ۱۴۰۱
1866

غفلت

۲۰ تیر ۱۴۰۱
1966

دردا

۱۸ تیر ۱۴۰۱
1926

نتوان از او جدایی *

۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
2008

شهنامه

۲۵ فروردین ۱۴۰۱
2068

امید

۲۴ فروردین ۱۴۰۱
2207

نوید سروش 

۱۸ فروردین ۱۴۰۱
1991

پیک سبز بهار

۷ فروردین ۱۴۰۱
2034

جولیا۱

۱۷ اسفند ۱۴۰۰
2325

خطای خلق

۹ اسفند ۱۴۰۰
2231

بهمن

۶ بهمن ۱۴۰۰
2510

مردم باش

۱۹ مهر ۱۴۰۰
2307

فتنهء طالبان

۳ شهریور ۱۴۰۰
2523

از جور بپرهیز

۱ مرداد ۱۴۰۰
2465