«اشعار»

  »  اشعار

نامردمی

۲۷ تیر ۱۴۰۰
111

مرگ دوست

۳۰ فروردین ۱۴۰۰
397

پیمان میش و گرگ

۳۰ فروردین ۱۴۰۰
408

بازنده

۱۸ دی ۱۳۹۹
607

ننگتان باد

۱۳ آذر ۱۳۹۹
689

چشم بگشا

۱۳ آذر ۱۳۹۹
637

خزان غمگین

۱۰ آذر ۱۳۹۹
666

بذر غم

۶ آذر ۱۳۹۹
678

چگن

۶ آذر ۱۳۹۹
663

صحنه وداع

۶ آذر ۱۳۹۹
593

خطه ایمن

۶ آذر ۱۳۹۹
564

ای دماوند

۶ آذر ۱۳۹۹
564

ای ابرها

۶ آذر ۱۳۹۹
492

هجرت

۶ آذر ۱۳۹۹
425