«اشعار»

  »  اشعار

شهنامه

۲۵ فروردین ۱۴۰۱
172

امید

۲۴ فروردین ۱۴۰۱
164

نوید سروش 

۱۸ فروردین ۱۴۰۱
221

پیک سبز بهار

۷ فروردین ۱۴۰۱
216

جولیا۱

۱۷ اسفند ۱۴۰۰
332

خطای خلق

۹ اسفند ۱۴۰۰
351

بهمن

۶ بهمن ۱۴۰۰
498

مردم باش

۱۹ مهر ۱۴۰۰
692

فتنهء طالبان

۳ شهریور ۱۴۰۰
834

نامردمی

۲۷ تیر ۱۴۰۰
846

مرگ دوست

۳۰ فروردین ۱۴۰۰
1145

پیمان میش و گرگ

۳۰ فروردین ۱۴۰۰
1206

بازنده

۱۸ دی ۱۳۹۹
1396

ننگتان باد

۱۳ آذر ۱۳۹۹
1424

چشم بگشا

۱۳ آذر ۱۳۹۹
1307

پاداش نمّام

۱۳ آذر ۱۳۹۹
1430

خزان غمگین

۱۰ آذر ۱۳۹۹
1338