«اشعار»

  »  اشعار

حزن جانشکار

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
160

برف

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
158

خوش آمد به لوک۱

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
164

کان حسن

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
152

ای قلم

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
172

ننگِ کودک کشی ۱

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
139

الهه حسن 

۱۴ اسفند ۱۴۰۱
1541

شب

۱۷ بهمن ۱۴۰۱
1401

کو آن پیاله کو

۲۹ مرداد ۱۴۰۱
2029

نبهرگان

۱۵ مرداد ۱۴۰۱
1910

غفلت

۲۰ تیر ۱۴۰۱
2027

دردا

۱۸ تیر ۱۴۰۱
1983

نتوان از او جدایی *

۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
2053

شهنامه

۲۵ فروردین ۱۴۰۱
2117

امید

۲۴ فروردین ۱۴۰۱
2244

نوید سروش 

۱۸ فروردین ۱۴۰۱
2024

پیک سبز بهار

۷ فروردین ۱۴۰۱
2069

جولیا۱

۱۷ اسفند ۱۴۰۰
2360

خطای خلق

۹ اسفند ۱۴۰۰
2268

بهمن

۶ بهمن ۱۴۰۰
2544

مردم باش

۱۹ مهر ۱۴۰۰
2340

فتنهء طالبان

۳ شهریور ۱۴۰۰
2558

از جور بپرهیز

۱ مرداد ۱۴۰۰
2512