«اشعار»

  »  اشعار

کو آن پیاله کو

۲۹ مرداد ۱۴۰۱
190

نبهرگان

۱۵ مرداد ۱۴۰۱
229

غفلت

۲۰ تیر ۱۴۰۱
322

دردا

۱۸ تیر ۱۴۰۱
319

شهنامه

۲۵ فروردین ۱۴۰۱
542

امید

۲۴ فروردین ۱۴۰۱
552

نوید سروش 

۱۸ فروردین ۱۴۰۱
524

پیک سبز بهار

۷ فروردین ۱۴۰۱
538

جولیا۱

۱۷ اسفند ۱۴۰۰
690

خطای خلق

۹ اسفند ۱۴۰۰
702

بهمن

۶ بهمن ۱۴۰۰
873

مردم باش

۱۹ مهر ۱۴۰۰
1046

فتنهء طالبان

۳ شهریور ۱۴۰۰
1219

از جور بپرهیز

۱ مرداد ۱۴۰۰
1228

نامردمی

۲۷ تیر ۱۴۰۰
1136

مرگ دوست

۳۰ فروردین ۱۴۰۰
1475

پیمان میش و گرگ

۳۰ فروردین ۱۴۰۰
1527

بازنده

۱۸ دی ۱۳۹۹
1741