«اشعار»

  »  اشعار

شهنامه

۲۵ فروردین ۱۴۰۱
176

امید

۲۴ فروردین ۱۴۰۱
166

نوید سروش 

۱۸ فروردین ۱۴۰۱
222

پیک سبز بهار

۷ فروردین ۱۴۰۱
219

جولیا۱

۱۷ اسفند ۱۴۰۰
333

خطای خلق

۹ اسفند ۱۴۰۰
355

بهمن

۶ بهمن ۱۴۰۰
499

مردم باش

۱۹ مهر ۱۴۰۰
696

فتنهء طالبان

۳ شهریور ۱۴۰۰
838

نامردمی

۲۷ تیر ۱۴۰۰
849

مرگ دوست

۳۰ فروردین ۱۴۰۰
1146

پیمان میش و گرگ

۳۰ فروردین ۱۴۰۰
1209

بازنده

۱۸ دی ۱۳۹۹
1399

ننگتان باد

۱۳ آذر ۱۳۹۹
1426

چشم بگشا

۱۳ آذر ۱۳۹۹
1310

پاداش نمّام

۱۳ آذر ۱۳۹۹
1432

خزان غمگین

۱۰ آذر ۱۳۹۹
1341