«اشعار»

  »  اشعار

حزن جانشکار

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
160

برف

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
156

خوش آمد به لوک۱

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
164

کان حسن

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
149

ای قلم

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
170

ننگِ کودک کشی ۱

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
139

الهه حسن 

۱۴ اسفند ۱۴۰۱
1541

شب

۱۷ بهمن ۱۴۰۱
1398

کو آن پیاله کو

۲۹ مرداد ۱۴۰۱
2028

نبهرگان

۱۵ مرداد ۱۴۰۱
1910

غفلت

۲۰ تیر ۱۴۰۱
2025

دردا

۱۸ تیر ۱۴۰۱
1981

نتوان از او جدایی *

۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
2052

شهنامه

۲۵ فروردین ۱۴۰۱
2114

امید

۲۴ فروردین ۱۴۰۱
2244

نوید سروش 

۱۸ فروردین ۱۴۰۱
2024

پیک سبز بهار

۷ فروردین ۱۴۰۱
2066

جولیا۱

۱۷ اسفند ۱۴۰۰
2358

خطای خلق

۹ اسفند ۱۴۰۰
2266

بهمن

۶ بهمن ۱۴۰۰
2542

مردم باش

۱۹ مهر ۱۴۰۰
2339

فتنهء طالبان

۳ شهریور ۱۴۰۰
2554

از جور بپرهیز

۱ مرداد ۱۴۰۰
2508