«اشعار»

  »  اشعار

شهنامه

۲۵ فروردین ۱۴۰۱
172

امید

۲۴ فروردین ۱۴۰۱
164

نوید سروش 

۱۸ فروردین ۱۴۰۱
219

پیک سبز بهار

۷ فروردین ۱۴۰۱
216

جولیا۱

۱۷ اسفند ۱۴۰۰
329

خطای خلق

۹ اسفند ۱۴۰۰
350

بهمن

۶ بهمن ۱۴۰۰
498

مردم باش

۱۹ مهر ۱۴۰۰
691

فتنهء طالبان

۳ شهریور ۱۴۰۰
834

نامردمی

۲۷ تیر ۱۴۰۰
845

مرگ دوست

۳۰ فروردین ۱۴۰۰
1141

پیمان میش و گرگ

۳۰ فروردین ۱۴۰۰
1203

بازنده

۱۸ دی ۱۳۹۹
1393

ننگتان باد

۱۳ آذر ۱۳۹۹
1423

چشم بگشا

۱۳ آذر ۱۳۹۹
1306

پاداش نمّام

۱۳ آذر ۱۳۹۹
1429

خزان غمگین

۱۰ آذر ۱۳۹۹
1337