«اشعار»

  »  اشعار

حزن جانشکار

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
106

برف

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
101

خوش آمد به لوک۱

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
107

کان حسن

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
97

ای قلم

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
106

ننگِ کودک کشی ۱

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
83

الهه حسن 

۱۴ اسفند ۱۴۰۱
1483

شب

۱۷ بهمن ۱۴۰۱
1341

کو آن پیاله کو

۲۹ مرداد ۱۴۰۱
1978

نبهرگان

۱۵ مرداد ۱۴۰۱
1864

غفلت

۲۰ تیر ۱۴۰۱
1966

دردا

۱۸ تیر ۱۴۰۱
1925

نتوان از او جدایی *

۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
2005

شهنامه

۲۵ فروردین ۱۴۰۱
2067

امید

۲۴ فروردین ۱۴۰۱
2207

نوید سروش 

۱۸ فروردین ۱۴۰۱
1989

پیک سبز بهار

۷ فروردین ۱۴۰۱
2034

جولیا۱

۱۷ اسفند ۱۴۰۰
2325

خطای خلق

۹ اسفند ۱۴۰۰
2229

بهمن

۶ بهمن ۱۴۰۰
2510

مردم باش

۱۹ مهر ۱۴۰۰
2306

فتنهء طالبان

۳ شهریور ۱۴۰۰
2523

از جور بپرهیز

۱ مرداد ۱۴۰۰
2465