»  ادبیمقاله ها   »   نداشتن کاغذ دلیل بر نبود آثار مکتوب و مصور در ایران پیش از اسلام نیست