»  آرشیو   »   نامه رادیو فرانسه به منوچهر برومند در رابطه با پروفسور حریری