»  گالریویدئو   »   مهدی حمیدی شیرازی شاعر ملی نامیرا در دوردست خاطره ها