»  یادواره   »   مرگ آریل شارون

مرگ آریل شارون

مدیرسایت بازدید 2071

جاى شگفتى است در حالى كه نژاد پرستى وتبعيض نژاد‌ی در اكثر ممالك غربی رسماً ممنوع ومغاير قوانين موضوعه است ،و اعمال نژاد پرستانه مشمول تعقيب جزايى است ودر حالى كه نهادهاى داورى جهانى به قصد بررسى پرونده جزايى ومجازات جنايت كاران جنگى وزورمداران بى اعتنا به حقوق حقه ملت ها تشكيل شده وبرخى از متهمان جرائم ياد شده را به پاى ميز محاكمه كشيده است.

مرگ آریل شارون
كار دنيا ‌هميشه ترفند است
حنظلت مي دهد كه اين قند است
جاى شگفتى است در حالى كه نژاد پرستى وتبعيض نژاد‌ی در اكثر ممالك غربی رسماً ممنوع ومغاير قوانين موضوعه است ،و اعمال نژاد پرستانه مشمول تعقيب جزايى است ودر حالى كه نهادهاى داورى جهانى به قصد بررسى پرونده جزايى ومجازات جنايت كاران جنگى وزورمداران بى اعتنا به حقوق حقه ملت ها تشكيل شده وبرخى از متهمان جرائم ياد شده را به پاى ميز محاكمه كشيده است،بارديگر سياست يك نام ودو‌‌ هوا يا يك ميزان و دو سنجش معمول و مرسوم زور مداران جهانى با مرگ شارون‌ ظاهر می شود تا چهره واقعى نژاد پرستان غربى را نشان دهد!

تعزيز و‌ تمجيد سران لاحق وسابق ممالك باخترى از شارون وتوجّه مقرون‌ به بزر گداشت دستگاه هاى نقل و‌‌ نشر خبر غربى در مرگ يك جنايت كار جنگى كه محكوم دادگسترى كشور متبوع خود نيز بود اقوى دليل بیداد گری وبى اعتنايى‌آشكار دست اندركاران زور مدار غربى به حقوق حقه ملت هاست!

شارون زور گويى سركوب گر بودكه با عصبيتى كه از نژاد پرستى جاهلانه مايه مى گرفت،به ايجادفضايى مهيب،از قتل وخون ريزى پياپى پرداخت، تا تحقق حقوق حقه سه میليون آواره فلسطينى را ناممکن سازد.شارون به نيروى بازوى توانمندى كه‌‌ از وجدان آگاه انسانى فرمان نمى پذيرفت،با ایجاد در به درى هاى ممتد خونين،با تحمیل خاك سارى ها،وخاكستر نشينيها،با قتل عام ها، وشكنجه ها و خوارکردن هاى پى درپى، فلسطینیان را از خواسته مشروعشان كه بازگشت به خانه وكاشانه موروثى بود ،باز داشت !

شارون جنايت كارى بودكه قتل عام مدهش صبرا وشتيلا را سامان داد و به رأى دادگاه قضايى دادگستری دولت متبوعش مقصر شناخته شد واز سمت وزارت دفاع بر كنار شد!

شارون جنگ طلبى كور ذهن بود،كه با حضور منازعه جويانه در نزديكى مسجد الا قصى مانع به نتيجه رسيدن مذاكرات صلح شد! و با سياستى حساب‌‌‌‌‌ شده ،جوانان آرمان خواه فلسطينى را به عمليات چريكى انتحارى واداشت!

محصول سوء سیاست او این بود که هر روز اخبار ناگوار كشته شدن هاى مكرر وبى فايده،فلسطينى ها،واسرائيلى ها درجهان پراكنده شد .وساكنان مناطق اشغالى در ژرفای لُجه ای از نا آرامی های ممتد جانگداز فرو رفتند!

شارون راه همه جبّاران تاريخ را پيمود ،راه نژادپرستى، خود محورى، خودبرتربينى، اعمال قدرت و تضييع حقوق حقه انسان ها!

او ارمغان آور كدام پیروزی‌ بود، که در خور بزرگداشت باشد ؟!پیروزی اگر ارمغان آور بهروزی و ثبات و امنیت و آسایش نباشد ، جز اِعمال قهر و زوری نا پایدار بیش نیست !

هزاره سوم ميلادى هزاره مسالمت جويى ها ست ! ولی شارون به جاى آنكه بانى همزيستى مسالمت آميز باشد معماربناى رو بزوال خشم وخشونت،تفرقه و نفاق‌‌ وجنايت وزورگويى بى حاصل بود!

شارون ،بر خلاف داورى محافل زور مدار باختری محكوم محكمه وجدان عدالت خواه ملت هاست!

مقهور افكار عامه ی مردمى ست كه عصبيت هاى نشات یافته از نژاد پرستى های جاهلانه وكشور گشا يى هاى متجا سرانه را بر نمى تابند .و زور گويى وسركوب را راه حل رفع اختلاف نمى دانند!
منوچهر برومند
پاریس ۱۳ ژانویه ۲۰۱۴

دیدگاهتان را بنویسید