»  اشعار   »   امید

امید

مدیرسایت بازدید 2324

بَرَد چو خاطرِ مایوس را شکست گرو
امیدوار همی باش و گو به یاس برو
همای برجِ سعادت نظر به خَلق کُند
که جامه خود ۱و کژاکند۲ یا که دلق۳ کُند

منوچهر برومند م ب سها
۱۴۰۱/۱/۲۲
۱- خود: بر وزن بود مخفف کلاه خود است که از مفرغ سازند و به هنگام جنگ بر سر نهند
۲_ کژاکند: بر وزن پراکند ،‌زره را گویند. و جامه ای را که از ابریشم پر کنند .بخیه بسیار بر آن زنند. تابه هنگام جنگ بر تن کنند .
۳- دَلق: جامه ی پشمینه درویشان است

دیدگاهتان را بنویسید