نام نيک

آخرين پله ى پايانى عمر
نقطه ى اوجِ حيات
نيست جز مرگ و ممات
آنچه باقى است، همان خاطره است
نام نيكى كه بجاست
ذكر خيرى كه سزا ست

منوچهر برومند
 م ب سها