سخنرانی ها

گنج زری بود در این خاکدان
مطالعه کنید
کاشی سازی و کاشی کاری در معماری سنتی ایران
مطالعه کنید
بزرگداشت نیم قرن کوشش ادبی دکتر علی اصغر حریری
مطالعه کنید
متن سخنرانی منوچهر برومند در مراسم بزرگداشت از بانو مهشید امیرشاهی در دانشگاه سربن پاریس ویدئوی سخنرانی
مطالعه کنید